Головний бухгалтер на аутсорсі

Ми вирішимо всі питання щодо пошуку, контролю та керівництва головним бухгалтером. Ми візьмемо на себе весь функціонал та відповідальність, яка покладається на головного бухгалтера у наймі.

Головний бухгалтер організації – головний обліковий працівник. Він формує облікову політику, веде бухгалтерський облік, вчасно надає повну та актуальну бухгалтерську звітність. Він складає та надає податкову звітність.

Базовий функціонал головного бухгалтера:

 • Організовує бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності, контролює економне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, зберігає власність підприємства.
 • Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи із структури та особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
 • Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачено типових форм, розроблення форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності. Забезпечує порядок проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації та порядку документообігу.
 • Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві та в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт та застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм та методів обліку та контролю. Формує та своєчасно представляє повну та достовірну бухгалтерську інформацію про діяльність підприємства, його майнове становище, доходи та витрати. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення фінансової дисципліни.
 • Організує облік майна, зобов’язань та господарських операцій, що надходять основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Своєчасне відбиває на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані зі своїми рухом. Враховує витрати виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт чи послуг, результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій.
 • Забезпечує законність, своєчасність та правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт або послуг, розрахунки із заробітної плати, правильне нарахування та перерахування податків і зборів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам з позик, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
 • Контролює дотримання порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів працівникам підприємства, проведення інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій підрозділах підприємства.
 • Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат та непродуктивних витрат.
 • Вживає заходів щодо попередження недостач, незаконного витрачання коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів щодо нестачі та розкрадання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей. Контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів до слідчих та судових органів.
 • Вживає заходів щодо накопичення фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.
 • Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних вкладах, сертифікатах та придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними та кредитними договорами, цінними паперами.
 • Веде роботу із забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення та здачі їх у встановленому порядку до архіву.
 • Бере участь у розробці та впровадженні раціональної планової та облікової документації, прогресивних форм та методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
 • Забезпечує складання балансу та оперативних зведених звітів про доходи та витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської та статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку до відповідних органів.
 • Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.
 • Керує працівниками бухгалтерії.

Бережіть свій час та фінанси – співпрацюйте на аутсорсі з досвідченими експертами «Прайд Платинум Фінанс»!